Rozcestník

VLKOV
OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Jazyky

Čeština

Výroční zprávy

2022

                           
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněníí pozdějších předpisů, za rok 2022

V souladu s ustanovením § 18, zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje,
předkládá obec Vlkov tuto

Výroční zprávu za rok 2022

a/

Počet písemně podaných žádostí o informace

0

 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

b/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti  rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

 

Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení

0

d/

Výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

e/

Počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodu jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

f/

Další informace vztahující se k uplatňování zákona

nejsouDle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.
Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněný žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací.
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,- Kč.
Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a uplatňován žádný poplatek.
Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.
Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím kamenné úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek a jinými způsoby.
Výroční zpráva bude zveřejněna na kamenné úřední desce obecního řadu a v elektronické podobě na webových stránkách obce.

Ve Vlkově dne 16.2.2023

2021

                           
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněníí pozdějších předpisů, za rok 2022

V souladu s ustanovením § 18, zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje,
předkládá obec Vlkov tuto

Výroční zprávu za rok 2021

a/

Počet písemně podaných žádostí o informace

0

 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

b/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti  rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

 

Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení

0

d/

Výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

e/

Počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodu jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

f/

Další informace vztahující se k uplatňování zákona

nejsouDle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.
Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněný žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací.
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,- Kč.
Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a uplatňován žádný poplatek.
Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.
Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím kamenné úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek a jinými způsoby.
Výroční zpráva bude zveřejněna na kamenné úřední desce obecního řadu a v elektronické podobě na webových stránkách obce.

Ve Vlkově dne 19.1.2022

Kontakt

Vlkov 36, 
391 81 Veselí nad Lužnicí

Email: ouvlkov@seznam.cz
Telefon: 723008912

Úřední hodiny

  Pondělí 18:00 - 19:00

foto