Rozcestník

VLKOV
OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Jazyky

Čeština

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Vlkov


2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech


Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.


 

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je devítičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostkou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarostka. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

 


 

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Vlkov 36
39181 Veselí nad Lužnicí 1

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vlkov 36
39181 Veselí nad Lužnicí 1

4.3 Úřední hodiny

 Pondělí 18:00 - 19:00

4.4 Telefonní čísla

 723 008 912

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.vlkovta.cz

4.6 Adresa podatelny

Vlkov 36
39181 Veselí nad Lužnicí 1

4.7 Adresa e-podatelny

ouvlkov@seznam.cz

4.8 Další elektronické adresy

 2ydeean


 

5. Případné platby lze poukázat

4194194349/0800 - veden u České spořitelny

Variabilní symboly pro platby:

 • Poplatník označí veškeré své platby rodným číslem

 


 

6. Identifikační číslo (IČO)

 00581933

 


 

7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

 


 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

Závěrečný účet obce

Kontrola hospodaření obce

Inventarizace majetku obce

Veškeré informace v rubrice Hospodaření obce

 

 


 

9. Žádat o informace lze:

 • osobně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle
  není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • písemnou žádost můžete doručit:

  Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.


 

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1 místo a způsob podání a podnětů

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

10.3 Formuláře

ikona Formulář (DOC 31 kB)

10.4 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.


 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Petrovice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republik
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republik
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • vyhl. č. 207/2001 Sb. k provedení zákona o matrikách
 • zák. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 561/2004 Sb. - školský zákon
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
 • zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • vyhl. č. 442/2006 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o svobodném přístupu k informacím, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
 • vl. nař. č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 • zák. č. 194/2009 Sb,.o datových schránkách

 

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a Nařízení
 


 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

1,- Kč

 

- 1 strana formátu A3

2,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

20,- Kč

Kopírování na datové nosiče

- 1 ks nenahrané diskety

10,- Kč

 

- 1 ks kopírování diskety

20,- Kč

 

- 1 ks nenahraného CD

20,- Kč

 

- 1 ks kopírování CD

40,- Kč

Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Telefonní a faxové poplatky

- dle sazeb operátorů

 

Mzda (činnost při zpracování informace)

 

50,- /hod.

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

 

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

 Nejsou uzavřeny licenční smlouvy.

13.2. Výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.


 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

 


 

A. Poskytnuté informace

Informace poskytnuté
 

B. Informace o ochraně a zpracovávání osobních údajů (GDPR)

GDPR

C. Informace o územním plánu

Územní plán

Podmenu:

Kontakt

Vlkov 36, 
391 81 Veselí nad Lužnicí

Email: ouvlkov@seznam.cz
Telefon: 723008912

Úřední hodiny

  Pondělí 18:00 - 19:00

foto